پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2016

دونده (۱۳۶۱) - كارگردان : امير نادری - نويسنده : بهروز غريب پور و امير نادری

برزخی ها (۱۳۶۱) - كارگردان : ايرج قادری - نويسنده : سعيد مطلبی

از ياد رفته (۱۳۴۹) - كارگردان : محمد زرين دست - نويسنده : محمد زرين دست

اعجوبه ها (۱۳۵۱) - كارگردان : رضا صفايی - نويسنده : قلی صفاپور

آقای قرن بيستم (۱۳۴۳) - كارگردان : سيامك ياسمی - نويسنده : سيامك ياسمی