نوروز بر تمامی پارسی زبانان خجسته باد


نوروز بر تمامی پارسی زبانان خجسته باد

************


نوروز بر همه هم میهنان و پارسی زبانان خجسته باد.

 بیایید زمان را ارج نهیم و با مهر و یکرنگی به یکدیگر بنگریم.
 دوستی ورزیم و زندگی کنیم که زمان همیشه از آن ما نیست.تا یک جوانه باقیست

نوروز ماندگار است


بر چهره گل نسيم نوروز خوش است

بر طرف چمن روي دل افروز خوش است


از دي كه گذشت هر چه گويي خوش نيست

خوش باش و مگو ز دي كه امروزخوش است

نظرات

پست‌های پرطرفدار