سینمای ایران در عصر پهلوی


The Cinema Of Iran During Pahlavi Age

**************************ایران عصر پهلوی 

(( من ترقی فرهنگ و هنر کشور را بمعنی اعم که موجب هر گونه پیشرفت و سعادت ملل است هدف نیات خود قرار داده ام و عموم طبقات ملت را دعوت می کنم که در این نیت ترقی پرورانه با من مساعدت نمایند.))

از پیام شاهنشاه آریامهر خطاب به ملت خود در چهار آبانماه ۱۳۳۰


******************************


**************************نظرات

پست‌های پرطرفدار