کمال الدین مستجاب الدعو : گوینده و مجری توانای رادیو*****************************

كمال الدين مستجاب الدعوه

کمال الدین مستجاب الدعوه نیز مجری بسیار پرتوانی بود که صرفا در هفته و در برنامه معرفی برندگان بلیطهای بخت آزمائی فعالیت میکرد و بازی با اعداد را خوب میدانست.

.......

كمال الدين مستجاب الدعوه در سال ۱۳۲۴ با شرکت در نمايشنامه «حسن قناد» فعاليت خود را در راديو آغاز کرد. 

در سال ۱۳۲۷ سرپرست نمايش هاي راديو شد و در سال ۱۳۳۴ عهده دار برنامه «بانوان» گرديد و پس از آن نيز در زمره گويندگان راديو قرار گرفت. وي طي سفرهاي زيادي که به خارج از کشور داشت به مطالعه پيرامون راديو پرداخت و در سال ۱۳۳۸ به رياست اداره انتشارات و راديو شهرستان ها منصوب گرديد. در سال  ۱۳۴۵ جمعيت «همبستگان ادب و هنر» را که يک تشکل هنري – صنفي بود، تشکيل داد. هدف آن بدست آوردن حقوق صنفي و اجتماعي ادبا و هنرمندان ايران بود.

وي سال هاي متمادي مجري بسياري از مسابقه هاي راديو از جمله «مسابقه هوش» بود و ساليان زيادي نيز برنامه «شما و راديو» را اجرا مي کرد. *****


....................

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲)

 فيلم شناسی :   بازيگر  
بازيگر  : (۲) مورد 
(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)
۱ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴) 
۲ -  آهنگ دهكده (۱۳۴۰) 

***************************

Kamal al-Din answered invitation - Kamaledin Mostajab-o-Daeveh


**********************************
نظرات

پست‌های پرطرفدار