احمد یاوری شاد (احمد آرتیست)



************

احمد یاوری شاد (احمد آرتیست)

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / دستيار نورپردازي (۱) / تداركات (۶) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / خدمات (۳) / حمل و نقل  (۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل
بازيگر  : (۱۱) مورد
(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
۲ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
۳ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
۴ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
۵ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
۶ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
۷ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
۸ -  دو زن (۱۳۷۷)
۹ -  رواني (۱۳۷۶)
۱۰ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
۱۱ -  تابع قانون (۱۳۷۱)

 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل

دستيار نورپردازي  : (۱) مورد
(۱۳۷۰)
۱ -  تابع قانون (۱۳۷۱)

 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل

تداركات  : (۶) مورد
(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

۱ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
۲ -  سه زن (۱۳۸۵)
۳ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)
۴ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
۵ -  دو زن (۱۳۷۷)
۶ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)

 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل
گروه تداركات  : (۲) مورد
(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)
۱ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
۲ -  رواني (۱۳۷۶)

 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل
دستيار تداركات  : (۱) مورد
(۱۳۷۰)
۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)

 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل
خدمات  : (۳) مورد
(۱۳۸۰)
۱ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
۲ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)
۳ -  گرداب (۱۳۸۳)

 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل
حمل و نقل  : (۱) مورد
(۱۳۸۰)
۱ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)

*********************





























نظرات

پست‌های پرطرفدار