نشریه سینمایی سینمای نوین


دانلود نشریه سینمایی سینمای نوین

نشریه سینمایی سینمای نوین

این نشریه به کوشش شهروز جویانی و مطالبی از احمد امینی، احمد کامیابی، ایرج کریمی، جهانبخش نورایی، حسن سیفی، شهریار بهترین، قاسم روبین، مجید مصطفوی، مسعود مدنی، ناصر زراعتی، وازریک درساهاکیان و ... در شش دفتر به قطع پالتویی از سال 1360 تا 1364 منتشر شده بود.


1


2

3


4


5


6

نظرات

پست‌های پرطرفدار