زنده یاد حسن بنایی یکی از زحمتکشان سینمای ایران*******

حسن بنايی

فيلم شناسی : امور فني (۵)

فيلم شناسی : امور فني
امور فني : (۵) مورد
(۱۳۵۰)

۱ - صبح خاكستر (۱۳۵۶)
۲ - واسطه ها (۱۳۵۶)
۳ - ميهمان (۱۳۵۵)
۴ - زيبای پررو (۱۳۵۴)
۵ - اسلحه (۱۳۵۴)


******

نظرات

پست‌های پرطرفدار