اعتیاد همه اعضای یک خانواده در گرگین دره استان کرمانشاه

دلیل اعتیاد همه اعضای یک خانواده در گرگین دره استان کرمانشاه چیست؟7 آذر -92
تصاویر ضمیمه شده مربوط به گزارش  تلخ و تکان دهنده یک خانواده ی معتاد در نشریه  فتو ویستورا  است  که سئوال است بیانگر چیست که از ریز و درشت پیر وجوان زن و مرد و کودک  همگی معتادند؟ این گزارش تصویری  چه واقعیت  فاجعه آمیز  یا پدیده ی شوم اجتماعی  اعتیاد  را به تصویر کشانیده است ؟ چند سال است که مبارزه با قاچاقچیان  مواد مخدر و اعتیاد شده  است ؟ چه تعداد بازداشت ومحاکمه  و زندانی و اعدام شده اند؟ چرا حاصل این مبارزه منفی و وارونه  بوده است . چون هم بر تعداد روز افزون معتادان افزوده شده  هم ارقام محموله های کشف مواد مخدر رو به رشد بوده است؟ دلیل  پیدایش پدیده ی شوم اعتیاد و بنیان برباد ده خانواده  ها و رشد آن در چامعه  چیست که  دامنه ی آن به مدارس وخوابگاه دانشجویان امتداد یافته است؟ چرا تا کنون  مسئول پاسخگویی  یافت نشده تا بگو ید چرا راه چاره ای برای مهار و درمان این پدیده ی شوم اجتماعی  حاصل نشده است؟ بعلاوه  رابطه ی گرایش به مصرف  مواد مخدر  بعنوان تفریح و تسکین برای تحمل شرایط سخت خفقانی و طاقت فرسا در جامعه چیست؟  همچنین رابطه ی مصرف مواد مخدر واعتیاد با عدم آزادی و بی عدالتی و تبعیض وفقر و بیکاری و شکاف طبقاتی چیست؟ بهرحال سئوال است  که پاسخ  رهبر و  دولت مردان و سایر  مسئولان نهادهای حکومتی به ویژه دستگاه فاسد قضاییه و نیروی انتظامی که بطور موازی پیگیر اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر ومعتادین بوده اند در مورد صحنه های ضمیمه شده  چیست؟ که همه اعضای یک خانواده در گرگین دره استان کرمانشاه معتاد مصرف مواد مخدر تریاک هستند؟
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 نشریه فتوویستورا روز گذشته، گزارشی تلخ و تکان دهنده از یک خانواده معتاد ایرانی را منتشر کرد که همه اعضای این خانواده از کودک خردسال تا مادربزرگ کهنسال، همه به تریاک معتاد هستند و کشیدن تریاک برای آنان تفریحی همچون نوشیدن چای است! این خانواده در گرگین دره استان کرمانشاه ساکن هستند

نظرات

پست‌های پرطرفدار