پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2012

صمد آرتيست می شود (۱۳۵۳) - نويسنده وكارگردان = پرويز صياد

صمد به مدرسه می رود (۱۳۵۲) - نويسنده وكارگردان : پرويز صياد